Voor leveringen via deze site zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en De Arnhemse Kinderboekwinkel gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Arnhemse Kinderboekwinkel opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3 Prijs

 1. De prijzen van alle boeken die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief 9 procent omzetbelasting (BTW.), de prijzen van speelgoed zijn inclusief 21 procent BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. De prijzen van goederen die op deze site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 3. De Arnhemse Kinderboekwinkel is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in op de website aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4. Levering

De door De Arnhemse Kinderboekwinkel opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De Arnhemse Kinderboekwinkel doet haar uiterste best u van afwijkende levertijden op de hoogte te houden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij De Arnhemse Kinderboekwinkel daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard en vervalt voor koper ieder recht in verband levering van de producten.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Arnhemse Kinderboekwinkel de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan De Arnhemse Kinderboekwinkel te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. De Arnhemse Kinderboekwinkel levert de bestelde producten als de vooruitbetaling door haar is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen.
  Vaste klanten, zoals scholen, bibliotheken en peuterspeelzalen kunnen volgens daartoe strekkende afspraak kopen op rekening. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper in dat geval de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na levering op de door De Arnhemse Kinderboekwinkel aangegeven bankrekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 30 dagen is de koper van rechtswege jegens De Arnhemse Kinderboekwinkel in gebreke. De Arnhemse Kinderboekwinkel heeft dan het recht over haar vordering een rente in rekening te brengen van 1% per maand, te rekenen vanaf de 30e dag na levering.
 3. Indien De Arnhemse Kinderboekwinkel na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
 4. Indien De Arnhemse Kinderboekwinkel haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van De Arnhemse Kinderboekwinkel.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
 6. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verzending in rekening worden gebracht, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De door De Arnhemse Kinderboekwinkel geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van De Arnhemse Kinderboekwinkel volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door De Arnhemse Kinderboekwinkel geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. De Arnhemse Kinderboekwinkel garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en De Arnhemse Kinderboekwinkel, dan wel tussen De Arnhemse Kinderboekwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en De Arnhemse Kinderboekwinkel, is De Arnhemse Kinderboekwinkel niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Arnhemse Kinderboekwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat De Arnhemse Kinderboekwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door De Arnhemse Kinderboekwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Arnhemse Kinderboekwinkel deze voorwaarden soepel toepast en eerder afwijkingen daarvan heeft toegelaten.

Artikel 12

Op overeenkomsten gesloten tussen De Arnhemse Kinderboekwinkel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Arnhemse Kinderboekwinkel
Weverstraat 26
6811 EM  Arnhem
Nederland
026 – 4451277
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 670 739 48
BTW NL 0014 080 23 B43

Top